Logo actiepartij: rood hart met witte banner met tekst Actiepartij Haarlem

Wat willen wij? 

Een inhaalslag voor jongeren

 • Investeren in jongeren is een investering in de toekomst. Door Corona zijn meer jongeren in de problemen geraakt die hulp nodig hebben. Actiepartij wil dat de gemeente stopt met het doorschuiven van problemen, de regie neemt en investeert in snelle en goede zorg. 

 • Actiepartij wil laagdrempelige, snelle hulp voor jongeren. Dit voorkomt dat problemen zo complex worden dat dure, specialistische zorg nodig is. Er is hiervoor nu onvoldoende aanbod. Daarom wil de Actiepartij onder andere dat vrijgevestigden en vaktherapeuten een goede en gelijkwaardige plek in het bestel moeten krijgen. 

 • Jeugdpsychiatrie is te complex om door iedere gemeente apart te worden geregeld. HIerdoor is de kwaliteit onvoldoende. Actiepartij wil daarom dat de Rijksoverheid verantwoordelijk wordt voor de jeugdpsychiatrie. De gemeente zorgt dan voor de verbinding tussen zorg en psychiatrie. 

Goede zorg dicht in de buurt

 • Actiepartij vindt het belangrijk dat zorg waar mogelijk in de eigen omgeving wordt geboden. Sociale wijkteams dragen daar nu al aan bij. In een sociaal wijkteam werken professionals uit verschillende disciplines samen in de wijk. Hierdoor wordt de mens achter het probleem gezien en kunnen verschillende problemen in samenhang worden behandeld. 

 • Wij willen dat sociale wijkteams ook een rol krijgen bij begeleiding van statushouders, bij overlast van buren die mogelijk zorg nodig hebben en bij dak- en thuisloosheid. Door het team de spil in de wijk te maken, weten inwoners ook beter waar ze terecht kunnen als zij of één van hun buren de weg kwijt raakt

 • De gemeente overweegt om de wijkteams uit te besteden. Wij vinden dat een slecht idee. Door wijkteams op afstand te zetten, worden signalen niet goed gedeeld en kan de gemeente niet ingrijpen wanneer dat nodig is. 

Actieve armoedebestrijding

 • Armoede is direct van invloed op de gezondheid. Mensen leven korter, hebben meer gezondheidsklachten en ervaren meer stress. Actiepartij Haarlem wil daarom investeren in effectieve armoedebestrijding

 • Actiepartij wil een ruimhartige schuldhulpverlening. Schulden worden snel hoger door incassokosten en boetes. Door een schuldenstop krijgt iemand weer wat lucht om oplossingen te zoeken.

 • Mensen met een lager inkomen wonen vaak op plekken die minder goed bereikbaar zijn. En openbaar vervoer, een fiets of een auto is duur als je weinig te besteden hebt. Terwijl dit wel belangrijk is om het wat beter te krijgen. Bijvoorbeeld omdat je op meer plekken kan werken. Of minder eenzaam wordt omdat je naar familie of dagbesteding kan. Actiepartij zet zich in voor goede toegang tot betaalbaar vervoer

 • Door snel in te grijpen, voorkomen we dat mensen hun huis verliezen en op straat komen te staan. De sociale wijkteams krijgen daarom een rol om mensen actief te benaderen die in de problemen zitten door werkloosheid, scheiding of oplopende schulden.

 • Veel schulden zijn bij de overheid zelf. Maar niet allemaal. Door als gemeente de  schulden van private partijen over te nemen, kan de gemeente de schuld rentevrij laten terugbetalen. In ruil voor de overname, maken we afspraken met de schuldeisers over kwijtschelding van een deel van het bedrag. 

 • Vragen om hulp is al lastig. Daarom willen we zorgen dat het makkelijker wordt om tijdig hulp te vragen. Niet alle mogelijkheden voor (financïele) hulp zijn bekend bij onze inwoners. Daarom willen we die regelingen meer bekend maken. Via sociale media of hulpverleners. En we willen formulieren van de gemeente makkelijker maken. 

Goede hulp voor dak- en thuislozen

 • Actiepartij wil dat voorkomen van dakloosheid bij jongeren prioriteit krijgt. We willen dat jongeren intensief worden begeleid naar wonen, een opleiding en/of werk en de vaardigheden leren die ze nodig hebben om zich te redden in de samenleving.

 • Daklozen zijn inwoners van onze stad, zonder huis. Die willen we niet wegstoppen, maar begeleiden in de stad. Actiepartij wil structurele voorzieningen voor een goede terugkeer naar een stabiele woonsituatie: snelle eerste opvang, tussenvoorzieningen in kleine groepjes met ondersteuning die past bij de problematiek en daarna een zelfstandige woning. We willen structurele oplossingen, in plaats van gesleep van plek naar plek. 

Minder regels, meer verantwoordelijkheid 

 • De kosten voor de jeugdzorg, de participatiewet en de maatschappelijke ondersteuning rijzen de pan uit. Maar dit leidt niet tot betere kwaliteit of meer hulp. Gedreven professionals haken af door de grote hoeveelheid regels en administratie. In plaats daarvan komen steeds meer zorgcowboys op de markt die winst maken voor aandeelhouders, in plaats van zorg leveren aan de samenleving. 

 • Actiepartij wil dat dat de hulpverleners zelf weer meer zeggenschap krijgen over hun werk. Door te praten met en te luisteren naar professionals in plaats van beleidsmakers, en door te kijken op de werkvloer in plaats van in de boekhouding. 

 • 30% van het budget gaat nu op aan overhead en administratieve lasten in plaats van aan het bieden van zorg. Actiepartij wil zorgen dat de administratieve last wordt verlicht. Door samen met professionals keuzes te maken hoe zij eenvoudiger verantwoording kunnen afleggen. 

 • Actiepartij wil dat de gemeente betere afspraken kan maken over het aanbod en de kwaliteit van de hulpverlening en zorg. Wij willen hierbij perverse marktwerking voorkomen. Daarom willen wij lokale zorg en hulpverlening niet meer aanbesteden, maar via subsidies regelen. 

“Vanaf de start komt Actiepartij op voor de sociaal kwetsbaren. Het belang hiervan is in de laatste jaren alleen maar groter geworden. Je merkt dat ondanks de toename van de welvaart steeds meer mensen onder de armoedegrens leven. Dat is onacceptabel. Als ervaringsdeskundige ken ik de sector als geen ander en vecht ik dagelijks voor een stevig sociaal vangnet." 


- Remko

Trompetter