Logo actiepartij: rood hart met witte banner met tekst Actiepartij Haarlem

Wat willen wij? 

Meer betaalbare woningen bouwen

 • Veel mensen kunnen geen eigen woning of huur in de vrije sector betalen. Actiepartij wil dat minstens 40% van de woningen sociale woningbouw is. 

 • Wij vinden het belangrijk dat er voldoende groen in en om Haarlem blijft. Toch zien we mogelijkheden voor de bouw van extra woningen

 • Als woningen worden gesloopt voor nieuwbouw, kijken wij of meer woningen terug kunnen komen. Bijvoorbeeld door een extra woonlaag te bouwen waar dat past in de buurt. 

 • Betaalbaar wonen betekent niet slecht wonen. Actiepartij is voor investeren in duurzame woningen van goede kwaliteit. Dit is op lange termijn goedkoper in onderhoud en energieverbruik. 

Creatief gebruik van bestaande gebouwen

 • Actiepartij wil dat leegstaande kantoren, bedrijfspanden en winkels worden omgebouwd tot (tijdelijke) woningen. Bijvoorbeeld de oude grafisch school in Schalkwijk. Door afspraken te maken met eigenaren, aankoop van panden, meewerken bij wijzigen van de bestemming en ondersteunen van goede initatieven.

 • Woningsplitsing wordt vaak misbruikt om meer huur te kunnen vragen voor minder oppervlakte. Dit heeft negatieve gevolgen voor de leefbaarheid in de wijk. Soms kan het wel een goede oplossing zijn om aan te sluiten bij veranderenden behoeften. Te grote woningen splitsen kan bijvoorbeeld zorgen voor meer aanbod van kleine woningen voor alleenstaanden. Of zorgen dat oudere eigenaren in hun eigen huis kunnen blijven én er extra woonruimte ontstaat voor starters. Actiepartij wil daarom duidelijke regels over woningsplitsing waarbij wordt gekeken wat past bij de wijk 

 • Wij zijn tegen het kraakverbod. Langdurige leegstand zorgt voor uitholling van de stad én het vermindert het aantal beschikbare woningen. Wonen is een recht, geen luxe. Zolang kraken verboden is, zet Actiepartij zich in om leegstand van panden te voorkomen 

"De overheid heeft in de afgelopen jaren de volkshuisvesting te veel aan de markt overgelaten. De resultaten daarvan zie je dagelijks in de praktijk: te weinig betaalbare woningen, lange wachtlijsten en nauwelijks doorstroom. Nu alleen maar 'bouwen, bouwen, bouwen' roepen is te makkelijk. Dit biedt geen oplossing voor Haarlem waar de beschikbare ruimte beperkt is. Gelukkig kijkt Actiepartij verder en zoekt naar creatieve en sociale oplossingen om toch te zorgen voor voldoende en betaalbaar aanbod.


- Gertjan Hulster

 • De prijzen van woningen stijgen onder andere doordat investeerders een groot deel van de woningen kopen om mee te speculeren of deze veel te duur te verhuren. Actiepartij wil daarom dat Haarlem snel de zelfbewoningsplicht invoert. Dat betekent dat de koper verplicht een paar jaar zelf in een huis moet wonen voordat de woning wordt verkocht of verhuurd. Deze regels willen wij voor  bestaande en nieuwe woningen in heel Haarlem tot in ieder geval de waarde van de Nationale Hypotheek Garantie (in 2021 is dit €325.000). 

 • Bouwgrond is blijvend waardevol en belangrijk voor een goede inrichting van de stad. Wij willen daarom dat de grond niet zomaar wordt verkocht aan de hoogste bieder. In plaats daarvan willen wij dat de grond ter beschikking komt aan woningcorporaties en  kleinschalige, maatschappelijke initiatieven. 

Negatieve marktwerking aan banden

Diverse wijken voor een leven lang wonen

 • Samen leven begint met samen wonen. Daarom willen wij dat in iedere wijk verschillende soorten woningen staan, voor diverse bewoners in verschillende fasen van hun leven. Voor huurders en kopers, voor starters, jonge gezinnen en ouderen. Voor statushouders en mensen die wat ondersteuning nodig hebben om zelfstandig te kunnen wonen.

 • Genoeg voorzieningen in de buurt dragen bij aan de leefbaarheid. Door voldoende zorg en ondersteuning in de buurt te organiseren, kunnen ouderen in de eigen wijk blijven wonen.

 • Niet iedereen richt zijn leven hetzelfde in. Actiepartij wil ruimte maken voor andere vormen van samenwonen dan in het traditionele gezin. Bijvoorbeeld door te zorgen jongeren hun inschrijvingstijd voor een sociale huurwoning kunnen optellen om samen een woning te huren. Of door woonvormen te bouwen waarin eenzame ouderen en studenten samen wonen, elkaar kunnen helpen en elkaar in het oog kunnen houden.